Regulamin serwisu fotoprezenter.pl

z 17.04.2023r

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Administratorem i właścicielem serwisu www.fotoprezenter.pl jest Mateusz Gryc prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Mateusz Gryc siedzibą w Białymstoku przy ul. 42 Pułku Piechoty 72A lok. 3, 15-181 Białystok, NIP: 5423064168, REGON: 384513791;
 2. Właściciel serwisu dołoży starań, aby korzystanie z niego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Microsoft Edge lub Chrome 39 lub Firefox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa jest zoptymalizowana dla rozdzielczości ekranu 1920x1080 pikseli.
 3. Użytkownikiem platformy może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Polski i posiadająca zdolność do czynności prawnych lub przedsiębiorca mający siedzibę na terytorium Polski.
 4. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
  • Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Serwisu;
  • Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
  • Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu internetowego fotoprezenter.pl, oparty o art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zmianami)
  • Portal, Platforma – serwis internetowy dostępny pod fotoprezenter.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności tworzyć glarie zdjęć
  • Towar – produkty (galerie) prezentowane w serwis internetowym
  • Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.)
  • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)
  • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru
  • Konto – miejsce na Portalu, w którym każdy zarejestrowany i zalogowany Użytkownik może wprowadzić, modyfikować swoje dane, swoje zdjęcia oraz inne informacje związane z zarejestrowaniem w Portalu
  • Siła wyższa – zdarzenie zewnętrzne niezależne od stron stosunku prawnego, którego wystąpienia strona, która dotknięta została działaniem Siły Wyższej, nie mogła rozsądnie przewidzieć i którego wystąpieniu nie mogła zapobiec, a które uniemożliwia tej stronie trwale albo przejściowo wykonywanie jej praw lub obowiązków, w szczególności na gruncie danego stosunku prawnego
  • Polityka Prywatności - postanowienia, określające zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Kupującego, stanowiące integralną część Regulaminu
  • Formularz rejestracyjny – kwestionariusz dostępny w serwisie, umożliwiający zarejestrowanie się i założenie Konta na Platformie
 5. Regulamin określa zasady świadczenia usługi drogą elektroniczną przez Mateusza Gryc na rzecz Użytkowników prowadzonego przez niego serwisu internetowego fotoprezenter.pl polegających na umożliwieniu użytkownikom, którzy wykupili lub otrzymali za darmo możliwość dodawania sesji zdjęciowych, stworzenia galerii swoich zdjęć i zaprezentowanie ich swoim klientom, którzy mają możliwość wyboru zdjęć.
 6. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone na platformie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy.

REJESTRACJA I ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z sewriwsu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem oraz dobrymi obyczajami.
 2. Utworzenie indywidualnego Konta Użytkownika jest konieczne do korzystania przez Użytkownika z Platformy oraz ze świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Platformy Usług.
 3. Założenie konta w serwisie fotoprezenter.pl jest darmowe. Aby założyć konto należy wypełnić formularz rejestracyjny na stronie https://fotoprezenter.pl/admin/register , następnie potwierdzić rejestrację poprzez kliknięcie w link, który został wysłany na skrzynke pocztową użytkownika.
 4. Zakładając konto, Użytkownik akceptuje warunki Regulaminu.
 5. Zatwierdzenie formularza rejestracyjnego wypełnionego przez Użytkownika jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, iż podane dane osobowe są prawdziwe oraz, że Użytkownik jest uprawniony do dysponowania tymi danymi osobowymi. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie danych osobowych niezgodnych z rzeczywistością, nieprawdziwych lub dotyczących osób trzecich, a nie Użytkownika.
 6. Usługodawca daje możliwości zmiany danych uczestnika po zatwierdzeniu formularza rejestracyjnego.
 7. Niedozwolone jest zakładanie kilku kont przez jedną osobę, ani udostępnianie posiadanego konta innym osobom.
 8. Użytkownik zobowiązuje się do zabezpieczenia swojego hasła do serwisu i nie udostępniania go osobom trzecim.
 9. Użytkownik zobowiązuje się do opieki nad poufnymi danymi, tj. emaile, dane klientów, zdjęcia.
 10. Użytkownik musi posiadać pozwolenia od osób, które znajdują się na zdjęciach przed wgraniem ich do serwisu.
 11. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań, które mogłyby powodować destabilizację działania serwisu Usługodawcy, bądź mogących w jakikolwiek sposób utrudniać korzystanie z Platformy innym Użytkownikom. Niedozwolone są jakiekolwiek próby wprowadzania do systemu informatycznego szkodliwych danych (oprogramowanie złośliwe w tym boty, wirusy, pliki szpiegujące etc.).
 12. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania prób uzyskania dostępu do zasobów, do których nie ma dostępu lub uprawnień.
 13. Użytkownik jak i osoba trzecia, mająca dostęp do Platformy, zobowiązani są do powstrzymywania się od kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek treści i baz udostępnionych na Platformie, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku.
 14. Użytkownik może wgrywać na serwis tylko zdjęcia swojego autorstwa. Jakiekolwiek korzystanie przez Użytkowników z materiałów chronionych prawami autorskimi, w tym ich kopiowanie, przesyłanie oraz publiczne udostępnianie w Internecie odbywa się za zgodą uprawnionych podmiotów. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku ich sprzecznego z powyższym zastrzeżeniem zachowania.
 15. Konta Użytkowników, którzy nie przestrzegają zasad niniejszego regulaminu, mogą zostać zablokowane lub usunięte.
 16. Umowa na korzystanie z Platformy zostaje zawarta na czas nieokreślony z chwilą dokonania rejestracji Konta Użytkownika.
 17. Użytkownik może w każdej chwili zaprzestać korzystania z serwisu i skasować założone konto.
 18. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
 19. Administrator umożliwia następujące formy płatności za tworzenie galerii zdjęć - za pośrednictwem platformy płatniczej "przelewy24".
 20. Jeżeli Użytkownik dokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym, za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych, zwrot należności (na przykład z tytułu anulowania złożonego Zamówienia lub odstąpienia od umowy) następuje na kartę płatniczą lub na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność.

OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA

 1. Administrator dokłada należytej staranności celem zapewnienia sprawnego i zgodnego z prawem funkcjonowania serwisu. Administrator nie gwarantuje prawidłowości, kompletności jakichkolwiek informacji umieszczanych w serwisie przez Użytkowników.
 2. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron www, które są własnością oraz są prowadzone przez niezależne podmioty, przedsiębiorców, dostawców usług. Użytkownik akceptuje fakt, że ani Właściciel Portalu ani Administrator nie odpowiadają za zawartość lub dostępność informacji, do których odnośniki prowadzą przez Portal. Właściciel Serwisu ani Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za prawdziwość bądź za jakość jakichkolwiek informacji udostępnianych na Portalu przez Użytkowników. Użytkownik udostępnia na Portalu dane osobowe i domeny na własną odpowiedzialność. Ryzyko związane z nawiązaniem kontaktu i wynikającymi z tego faktu czynnościami (działaniem, zaniechaniem) ponosi Użytkownik.
 3. Administrator zapewnia, że Użytkownik w każdej chwili może zaprzestać korzystania z serwisu internetowego.
 4. Właściciel serwisu, ani Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za brak dostępu do stron serwisu oraz do aplikacji wynikający z przyczyn od niego niezależnych.
 5. Właściciel serwisu, ani Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie serwisu z powodu wad urządzenia, wykorzystywanego do korzystania z serwisu.
 6. Właściciel serwisu, ani Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte świadczenie Usług, jeżeli jest to spowodowane okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wskutek działań lub zaniechań operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych lub energii elektrycznej.
 7. Właściciel serwisu, ani Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za treści, zdjęcia etc umieszczane, przechowywane lub przesyłane do Platformy w ramach korzystania z Usług przez Użytkownika.
 8. Właściciel serwisu, ani Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za szkodę wywołaną w związku z korzystaniem z serwisu, w szczególności awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłania informacji.
 9. Właściciel serwisu, ani Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za sposób korzystania z Konta przez Użytkownika. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z ujawnienia hasła do konta osobom trzecim.
 10. Właściciel serwisu lub Administrator zastrzega sobie możliwość czasowego blokowania dostępu do Serwisu w celu prowadzenia prac konserwacyjnych.
 11. Właściciel serwisu lub Administrator zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta Użytkownika bądź dostępu do wybranych Usług w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta Użytkownika jest zagrożone - na przykład kiedy istnieje podejrzenie włamania się na Konto Użytkownika.
 12. Właściciel serwisu lub Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych ograniczeń w korzystaniu z Konta Użytkownika, włącznie z usunięciem Konta Użytkownika, w przypadku stwierdzenia rażącego złamania Regulaminu przez Użytkownika lub próby działania na szkodę Usługodawcy.
 13. Właściciel serwisu lub Administrator jest uprawniony do wezwania Użytkownika do zaprzestania naruszania Regulaminu. W przypadku niezastosowania się Użytkownika do wezwania lub w przypadku braku złożenia wyjaśnień przez Użytkownika w terminie 3 dni, Właściciel serwisu lub Administrator ma prawo usunąć Konto Użytkownika w trybie natychmiastowym. Usunięcia Konta Użytkownika z Platformy przez właściciela lub administratora Użytkownik traci dostęp do wszystkich zasobów dostępnych na jego koncie założonym na Platformie.

REKLAMACJE

 1. W przypadku, gdy Użytkownik uzna, że Administrator nie realizuje usług zgodnie z przyjętymi zobowiązaniami, może złożyć reklamację. Użytkownik w takiej sytuacji proszony jest o poinformowanie Administratora o uchybieniach, tak aby umożliwić Administratorowi ustosunkowanie się do nich.
 2. Reklamacja składana przez Użytkownika serwisu w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług powinna zawierać:
  • imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby składającej reklamację,
  • e-mail (login) Konta Użytkownika, którego dotyczy reklamacja,
  • przedmiot reklamacji z uwzględnieniem okoliczności uzasadniających roszczenie,
  • podpis osoby składającej reklamację oraz datę.
 3. Reklamacja powinna zostać przesłana pocztą elektroniczną na adres biuro@fotoprezenter.pl
 4. Odpowiedź zostanie wysłana na adres mailowy z którego zostało złożone zgłoszenie.
 5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia, o ile stosowne przepisy nie wyznaczają innego terminu.
 6. W sytuacji, w której do rozpatrzenia zgłoszenia niezbędne jest uzyskanie od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień, termin na ustosunkowanie się do zgłoszenia ulega dodatkowo przedłużeniu o czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika.
 7. Brak odpowiedzi ze strony Administratora w przeciągu 14 dni skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną (nie dotyczy reklamacji składanej przez Użytkownika nie będącego konsumentem).

Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Użytkownikow będący Konsumentem w terminie 14 dni od zawarcia Umowy przysługuje prawo do odstąpienia od tej umowy bez podania przyczyny.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć mailowo na adres biuro@fotoprezenter.pl

Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

 1. Właściciel Platformy wskazuje, że Administratorem danych osobowych Użytkowników jest, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Mateusz Gryc
 2. Użytkownik rejestrując się w serwisie fotoprezenter podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.
 3. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do założenia konta co pozwala korzystać z funkcjonalności zamieszczonych na Platformie.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika po wyrażeniu przez niego stosownej zgody.
 5. Użytkownikowi ma prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, żądania zaniechania przetwarzania lub usunięcia jego danych osobowych przetwarzanych przez Administrator danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane przez Administratora z naruszeniem ustawy, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Pozostałe prawa i obowiązki określa Polityka Prywatności.
 6. Użytkownik może upoważnić Administratora do wysyłania Newslettera oraz innych informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami). W każdym czasie przysługuje mu prawo do złożenia oświadczenia o rezygnacji z otrzymywania Newslettera oraz innych informacji handlowych.
 7. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji Usług przez Platformę zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: https://fotoprezenter.pl/polityka-prywatnosci
 8. Jeżeli konto uzytkownika nie będzie aktywne przez rok czasu od ostatniego wykupu pojedynczej galerii, administratowie serwisu fotoprezenter.pl mogą ususnąć wszytkie galerię i zdjęcia bez uprzedzenia użytkonika. Za nieaktywne konto uważa się konto gdzie przez rok czasu nie wystąpił zakup zakup galerii

Okres Testowy

 1. Po założeniu konta Użytkownikowi przysługują dwie darmowe galerie i dostęp do wszystkich funkcji Serwisu w celu zapoznania się z serwisem i funkcjami oferowanymi.
 2. Jeżeli konto testowe nie wykupi płatnych galerii, w przeciągu trzech mięsięcy od daty zarejestrowania okresu testowego, to wszystkie galerie i zdjęcia tego konta mogą zostać usunięte. Jeżeli użytkownik przynajmniej raz zakupi galerię, to jego galerie i zdjęcia nie będą usuwane przez rok czasu od daty zakupu ostatniej galerii

Płatności

 1. Płatności za galerię są dokonywane przez serwis fotoprezenter.pl
 2. Faktura wystawiana jest po uiszczeniu zapłaty przez Użytkownika. Dane do faktury trzeba przesłać na adres email: biuro@fotoprezenter.pl lub wpisać dane firmy (NIP) przy wykonywaniu płatności online
 3. Za dostarczenie faktury, wysłanej na adres e-mailowy Użytkownika (właściciela konta), uważa się przyjęcie przez serwer pocztowy Użytkownika wiadomości zawierającej fakturę.
 4. Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania kwoty na rachunku bankowym Operatora Serwisu.
 5. Ewentualne koszty dodatkowe za usługi na rzecz podmiotόw trzecich, a w szczegόlności związane z realizacją płatności, ponosi Użytkownik.
 6. Operator Serwisu zastrzega sobie prawo zmiany Cennika.
 7. Płatność nastepuje za pomocą operatora płatności online - Przelewy24

Promocje i Zmiany oferty

 1. Właściciel serwisu lub Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany cen usług znajdujących się w ofercie, wycofywania niektórych usług z oferty oraz wprowadzania nowych i przeprowadzania akcji promocyjnych. Uprawnienie, o którym mowa nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.
 2. Jeżeli konto użytkownika, które przechodzi z wygaszającego się abonamentu na galerie pojedyncze, posiada galerie puste (nie posiadające żadnego zdjęcia) to wszytskie takie galerie zostają usunięte w dniu zakończenia się abonamentu.
 3. Czas trwania każdej promocji jest ograniczony.
 4. Dokonując transakcji można skorzystać tylko z jednej promocji.

Informacje związane z działaniem serwisu fotoprezenter.pl

 1. Użytkownik przy rejestracji otrzymuje dwie darmowe galerie
 2. Użytkownik może zakupić nieograniczoną ilość galerii
 3. Zakup następuje tylko i wyłącznie za pomocą operatora płatności online - Przelewy24
 4. Okres publikacji wynosi 1 rok i jest liczony od daty stworzenia (dodania) galerii, a nie jej kupienia. Po upływie roku, galeria zostanie automatycznie usunieta.
 5. Użytkownik ma nieograniczone miejsce na upload swoich zdjęć
 6. Użytkownik ma możliwość tworzenia galerii
 7. Użytkownik ma nieograniczoną możliwość dodania zdjęć do galerii
 8. Uploadowane zdjęcia są optymalizowane. Z jednego zdjęcia są robione trzy zdjęcia: miniaturka, podglądowe, do ściągnięcia.
  Rozmiar miniaturki: zdjęcie pionowe 680px po dłuższym boku, zdjęcie poziome 500px po dłuższym boku.
  Rozmiar zdjęcia podglądowego: zdjęcie pionowe 920px wysokości, zdjęcie poziome 1200px po dłuższym boku.
  Rozmiar zdjęcia do ściągnięcia: zdjęcie pionowe 5000px po dłuższym boku, zdjęcie poziome 5000px po dłuższym boku.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca nie odpowiada za utrudnienia w realizacji Usługi spowodowanej czynnikami losowymi niezależnymi od Usługodawcy (w tym czynnikami zależnymi od Użytkownika, osób trzecich lub siły wyższej).
 2. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Użytkownika i Konsumenta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Usługodawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
 3. Właściciel lub administrator ma prawo do zmiany regulaminu.
 4. O zmianach Regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Użytkownicy będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji) lub w formie wyskakującego okienka podczas pierwszego logowania po wprowadzeniu zmian. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
 5. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Użytkownika obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia.
 6. Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności, rozumie treść tych dokumentów i w pełni ją akceptuje oraz zobowiązuje się do jej przestrzegania.
 7. Regulamin dostępny jest na serwisie pod adresem https://fotoprezenter.pl/regulamin
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.